Tarieven

Acupunctuur

Eerste acupunctuur consult (intakegesprek en behandeling) € 90,00

Vervolgconsulten:

Acupunctuur en massage 75 minuten € 90,00

Acupunctuur 60 minuten € 80,00

Acupunctuur 45 minuten € 65,00

Acupunctuur 30 minuten € 45,00

Cosmetische acupunctuur € 130,00

Acupunctuur wordt door de meeste aanvullende zorgverzekeraars deels of geheel vergoed. Voor meer informatie, klik:

Massage

Massage 90 minuten € 100,00

Massage 75 minuten € 90,00

Massage 60 minuten € 80,00

Massage 45 minuten € 65,00

Massage 30 minuten € 45,00

Algemene Voorwaarden

Huisregels

Acupunctuur en andere behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging.

De cliënt dient bij gezondheidsklachten ook de huisarts te raadplegen.

De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen.

Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst.

De therapeut handelt met grote zorg. De kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliënt.

De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.

In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Privacy Policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: Consult Acupunctuur 24104, Consult Massage

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Chi-Time

Steven Lai

Prinsengracht 662, 1017 KW Amsterdam

Naarderstraat 13A, 1251 AW Laren

Tel: +31(0)615052118

Email: info@chi-time.nl

www.chi-time.nl

Betalingsvoorwaarden

Mocht cliënt een afspraak niet kunnen nakomen, dan graag minstens 24 uur van te voren afmelden. Annuleert cliënt niet, of niet tijdig, dan kan de behandelaar het consult in rekening brengen.

Het consult wordt per pin of contant betaald. Facturen worden per e-mail na behandeling naar de cliënt verstuurd. Overmaken per is bank is ook mogelijk, indien uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, per bank wordt betaald.

Indien de cliënt niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan is cliënt van rechtswege in verzuim vanaf de 14e dag. De behandeling kan dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.

Als de behandelaar een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Verkeert cliënt in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de client.


Zorgverzekering

De therapeut staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeswijze Zhong (registratienummer 3107.7200.6576).

Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB Koepel Alternatieve Behandelwijzen